Bolagsstyrning

Styrelse

Styrelsen har under 2020 bestått av sex ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och maximalt tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman.

Innehav i Enzymatica 31 mars 2021.

Styrelsemöten

Under året 2020 har Enzymaticas styrelse hållit 15 protokollförda möten, varav 4 per telefon och 4 per capsulam. 4 av mötena hölls i samband med godkännandet av bokslutskommunikén och delårsrapporterna. Viktiga frågor under året har bland annat berört strategi, tillväxtfrågor, Covid-19, finansiering, organisation, fastställande av budget samt regulatoriska frågor, som till exempel hur företaget ska möta EU:s nya regelverk för medicintekniska produkter. Bolagets VD, CFO och COO deltar regelmässigt i styrelsens sammanträden. Andra befattningshavare deltar i styrelsesammanträden vid behov. På minst ett av de ordinarie mötena under året deltar bolagets revisor.

Committees

Audit Committee

In 2016 the Board of Directors established an Audit Committee comprising board members. Today Helene Willberg (Chair) and Louise Nicolin.

The Audit Committee is responsible for quality assurance regarding the company’s financial reporting and for work concerning internal control at Enzymatica. The Audit Committee is also responsible for the Board’s ongoing communication with the company’s auditors, adoption of guidelines for what services are to be purchased from auditors in addition to auditing, evaluating the audit engagement, assisting the Nomination Committee in preparing proposals for the auditor and fees for the audit engagement.

Remuneration Committee

In 2016 the Board of Directors established a Remuneration Committee comprising Board members Mats Andersson (Chair), Gudmundur Pálmason and Bengt Baron.

The Remuneration Committee addresses matters concerning remuneration and benefits for senior executives, including the CEO.