Efter förslag från styrelsen beslutade årsstämman 2015 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i huvudsak att Enzymatica ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda verksamhetsmål. Ersättningen skall vara marknadsmässig.

Ledande befattningshavares fasta lön skall vara marknadsmässig och baseras på den individuella befattningshavarens ansvar och prestation. Utöver fast lön kan rörliga ersättningar erbjudas som belönar målrelaterade prestationer. Rörlig ersättning skall inte överstiga 30 procent av fast årslön.

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda tjänstepensionsförsäkringar som skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden.

Enzymatica erbjuder andra sedvanliga förmåner till ledande befattningshavare, såsom företagsbil, och företagshälsovård, som ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden och nyttan för bolaget.

Uppsägningstid och ev. avgångsvederlag skall inte överstiga lön och förmåner under tolv månader. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer.

Om sådan avvikelse sker skall styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

This content needs to be approved before viewing.
Yes, I accept
No, I decline