Styrelsen har under 2016 inrättat ett ersättningsutskott bestående av styrelsemedlemmarna Mats Andersson Ordförande, Gudmundur Pálmason och Bengt Baron.

Ersättningsutskottet behandlar frågor avseende ledande befattningshavares ersättningar och förmåner, inklusive verkställande direktören.

This content needs to be approved before viewing.
Yes, I accept
No, I decline