Styrelsen har under 2016 inrättat ett ersättningsutskott bestående av styrelsemedlemmarna Mats Andersson Ordförande, Gudmundur Pálmason och Bengt Baron.

Ersättningsutskottet behandlar frågor avseende ledande befattningshavares ersättningar och förmåner, inklusive verkställande direktören.