Med begreppet bolagsstyrning menas vanligtvis de regler och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag.

Bolagsstyrningen inom Enzymatica utgår främst från tillämpliga regler i aktiebolags­lagen, Enzymaticas bolagsordning, Enzymaticas interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på AktieTorget samt god sed på aktiemarknaden. 

Bolagsordning
Enzymatcas bolagsordning antogs vid årsstämman den 20 april 2017. 
Bolagsordning Enzymatica AB