Under 2017 publicerade Enzymatica resultaten från ett flertal studier, bland annat kliniska studier, marknadsundersökningar och en in-vitro studie, om användningen av ColdZyme® Munspray. Resultaten är tydliga och visar på produktens positiva egenskaper för att förebygga och behandla förkylning

Fullständiga artikeln från COLDPREV studien publicerad - stärker dokumentation för ColdZymeCOLDPREV (en dubbelblind, placebokontrollerad studie med friska frivilliga som inokulerades (infekterades) med ett förkylningsvirus, som visar reduktion av virusmängden (med över 99%) samt förkortande av antalet förkylningsdagar med över hälften (54%), båda resultaten är statistiskt signifikanta i jämförelse med placebo 

A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold

ColdZyme har förmåga att oskadliggöra majoriteten av de vanligaste förkylningsvirusen

En in-vitro studie genomförd av ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium, (Microbac). Studiens visar att ColdZyme har förmåga att oskadliggöra majoriteten av de vanligaste förkylningsvirusen (Rhinovirus, Influensavirus, Respiratory Syncytial virus, Adenovirus) som orsakar förkylning hos människor. In vitro-studien bygger på standardiserade och validerade metoder utvecklade för att efterlikna miljön in vivo i mun och svalg, där virus får fäste, invaderar cellerna och orsakar förkylningen.

Stefansson et al, A medical device forming a protective barrier that deactivates four major common cold viruses. Virology Research Reviews, Issue 5, 2017

ColdZyme förkylningsspray minskar sjukfrånvaron hos förskolepersonal

En observationsstudie med egenkontroll hos förskolepersonal. Antalet sjukdagar pga förkylning minskade från 7,4 till 4,1 dagar, under en 6 månaders period jämfört med historiska data, skillnaden var statistiskt signifikant.

Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Preschool Staff

En observationsstudie med egenkontroll hos äldreboendepersonal.

Antalet sjukdagar pga förkylning minskade från 5,2 till 3,7 dagar, under en 5 månaders period jämfört med historiska data, skillnaden var statistiskt signifikant. 63% av dem som ändå fick en förkylning, upplevde den som mildare, än tidigare obehandlade förkylningar

Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Elderly Care Personnel

Patientfalls studie på ung person med immunnedsättningssjukdom (CVID), ColdZyme reducerade förkylningar samt även sekundära mikrobiella och fungurala infektioner i munhåla och svalg.

Evaluation of ColdZyme® Mouth Spray on prevention of upper respiratory tract infections in a boy with primary immunodeficiency: a case report

Översiktsartikel om enzymet köld-anpassat trypsin (ingående i ColdZyme), samt dess möjliga terapeutiska användning